Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w gminie Srokowo – edycja 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik

do Zarządzenia Nr 6 /2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie

z dnia 26 lutego 2024 roku

 

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w gminie Srokowo – edycja 2024

Program będzie realizowany zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki wnioskiem Gminy Srokowo na środki finansowe z programu. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

I. Słowniczek

 1. Program – program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 1. Usługi opieki wytchnieniowej – zwane dalej „usługami”, są świadczone w formie pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących mieszkańców gminy Srokowo. Usługa opieki wytchnieniowej jest to uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  2. Opiekun – osoba świadcząca usługi, spełniająca wymagania określone w rozdziale V ust. 8, 9 programu;

  3. Uczestnik – członek rodziny osoby z niepełnosprawnościami i opiekun osób z niepełnosprawnościami, który uzyskał w ramach programu usługi opieki wytchnieniowej, szczegółowo określony w rozdziale IV programu – działający osobiście.

  4. Realizator – Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.

  II. Zakres podmiotowy Programu

  1. Uczestnikami Programu będą mieszkańcy gminy Srokowo, osoby dorosłe:

  1. członek rodziny osoby z niepełnosprawnością, za których uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

  2. opiekun osoby z niepełnosprawnością, za którego uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Usługi opieki wytchnieniowej zapewnią uczestnikom wsparcie w formie zastępstwa i zabezpieczą potrzeby nad osobą z niepełnosprawnością.

  Należy podkreślić, iż zakres czynności będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika w ramach czynności wynikających z karty zgłoszenia do programu (załącznik 7 do programu), karty zakresu czynności oraz przy uwzględnieniu zgody osoby na wykonywanie tych czynności.

  1. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Realizator będzie uwzględniał również potrzeby członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich. W przypadku większej liczby chętnych osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpływu kart zgłoszeń), przy uwzględnieniu potrzeb członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.
   W przypadku rezygnacji uczestnika z Programu lub innego zdarzenia losowego wprowadzony zostanie nowy uczestnik z listy rezerwowej, spełniającej kryteria określone w części IV Programu.

   1. Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi.

   2. Opiekunem mogą zostać osoby spełniający poniższe kryteria:

   1. osoba niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z  niepełnosprawnością lub osoba faktycznie zamieszkującymi razem z osobą
    z niepełnosprawnością, która:

     1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

     2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

     3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

   Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

    

   III. Limity godzin

   1. W ramach objęcia wsparciem usługą, limit godzin usług na 1 uczestnika wynosi:

   1. 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

   IV. Zakres usług asystenckich

   1. Usługi zapewnią uczestnikom wsparcie w formie zastępstwa i zabezpieczą potrzeby nad osobą z niepełnosprawnością w szczególności w:

   1. zynności samoobsługowe, w tym utrzymanie higieny osobistej

   2. prowadzenie gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie

   3. przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania

   4. podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem

   5. inne wskazane w zakresie czynności i zaakceptowane przez opiekuna.

   V. Rekrutacja

   1. Kandydat ubiegający się o udział w programie:

   1. wypełnia załącznik nr 7 do programu – Karta zgłoszenia do programu;

   2. wypełnia załącznik nr 1 do regulaminu – Deklaracja wyboru, zakresu czynności, akceptacji opiekuna;

   3. załącza kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

   4. załącza załącznik nr 12 do programu – klauzulę RODO

   5. załącza załącznik nr 1 do regulaminu – klauzulę RODO

   1. Dokumenty rekrutacyjne należy:

   1. wypełnić w sposób czytelny, w języku polskim, odręcznie lub komputerowo;

   2. wypełnić wszystkie pola w wymaganych załącznikach;

   3. podpisać we wszystkich wskazanych polach odręcznie

   4. dokumenty wysłane profilem zaufanym uważa się za podpisane:

   1. gdy zostały podpisane podpisem zaufanym i wysłane z profilu zaufanego uczestnika;

   2. gdy dokumenty wysyła osoba trzecia, dokumenty powinny być podpisane przez osobę ubiegającą się o udział w programie odręcznie i załączone w postaci skanu.

   1. Wymagane dokumenty można złożyć w dogodnej dla siebie formie:

   1. osobiście - w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Srokowie , plac Rynkowy 14;

   2. pocztą tradycyjną - na adres: Centrum Usług Społecznych, plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo;

   3. przez epuap na adres: /gopssrokowo/SkrytkaESP

   1. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację programu.

   2. Realizator zastrzega, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie oznacza przyjęcia do programu.

   3. O przyjęciu do programu decyduje spełnienie kryteriów formalnych, wymienionych w rozdziale w części V Programu oraz limit miejsc, jakie posiada realizator.

   W przypadku większej liczby chętnych osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpływu kart zgłoszeń wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności) z uwzględnieniem potrzeb uczestnika.

   1. Informację o zakwalifikowaniu się do programu realizator przekazuje uczestnikowi pisemnie bądź innej formie ustalonej z uczestnikiem.

   2. Realizator prowadzi rekrutację zamkniętą w terminie od 26 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

   Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż miejsc w programie. Terminy rekrutacji uzupełniającej będą ogłaszane na stronie internetowej realizatora www.cussrokowo.pl

   VI. Organizacja usług

   1. Usługi będą realizowane zgodnie z programem.

   2. W celu zapewnienia należytego świadczenia usług, realizator zatrudni osoby, z których każda spełnia wymogi określone w rozdziale V programu.

   3. Po zakończeniu rekrutacji, realizator zatrudni bezpośrednio opiekunów wskazanych przez uczestnika, na warunkach określonych w programie.

   4. Uczestnicy, którzy do realizacji usług nie wskazali opiekuna (nie wypełnili Załącznika nr 1
    do regulaminu – Deklaracja wyboru, zakresu czynności, akceptacja opiekuna), będą oczekiwać na dobór opiekuna przez realizatora.

   5. W przypadku braku możliwości realizacji usług, realizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie uczestnika.

   6. Uczestnik może kontaktować się z realizatorem w dogodnej dla siebie formie:

   1. telefonicznej: 89 754 45 33,

   2. wiadomości e-mail: sekretariat@cussokowo.pl,

   3. osobistej: Centrum Usług Społecznych , plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.

   1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie świadczenia usług, które wynikają z działania osób trzecich, niezatrudnionych w celu świadczenia usług.

   2. Realizator przekazuje opiekunowi Karty realizacji usług stanowiące załącznik nr 8 do Programu.

   3. Potwierdzeniem realizacji usługi jest złożenie podpisu przez uczestnika na Karcie realizacji usług, każdorazowo, każdego dnia, po zakończeniu usługi.

   4. W przypadku odmowy podpisania Karty realizacji usług, uczestnik zobowiązany jest podać uzasadniony powód odmowy. Odmowa podpisania i powód odmowy odnotowywane są przez opiekuna w Karcie realizacji usług.

   5. Karty realizacji usług, opiekun przekazuje realizatorowi w terminie do 5 dni roboczych każdego miesiąca, po jego zakończeniu.

   6. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

   7. Realizator i/lub opiekun odmówi realizowania usług:

   1. w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osoby z niepełnosprawnością, opiekuna;

   2. w sytuacjach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa;

   3. na rzecz osób trzecich, np. członków rodziny uczestnika.

    

   VII. Sposób realizacji usługi przez opiekuna i realizatora

   1. Usługi polegają na współpracy oraz wzajemnym szacunku osoby z niepełnosprawnością i opiekuna.

   1. Świadcząc usługi realizator i opiekun kierują się zasadami:

   1. akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności, swobody wyboru, wartości i celów życiowych osoby z niepełnosprawnością;

   2. indywidualizacji – podmiotowe podejście do uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości, z prawami i potrzebami;

   3. poufności – respektowanie prywatności tj. nieujawniania informacji przekazanych przez uczestnika, również członkom najbliższej rodziny, oraz bez wiedzy i zgody uczestnika pozyskiwanie informacji na temat uczestnika od osób trzecich, w tym rodziny
    (z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa);

   4. prawo do samostanowienia – prawo do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji wymagających ratowania zdrowia i życia osoby
    z niepełnosprawnością);

   5. neutralności – zachowanie bezstronne i niewyrażające ocen; usługi realizowane
    są niezależnie od poglądów i postaw opiekuna i uczestników; wykonaniu usługi zawsze przyświeca jej cel, niezależnie od przekonań politycznych, religijnych, ideologicznych itp.

   1. Opiekun nie podejmuje decyzji za osobę niepełnosprawną, jego/jej celem jest jedynie wspieranie lub pomoc w realizacji osobistych zamiarów.

   2. W przypadku niezrozumienia zadania, opiekun jasno komunikuje swoje wątpliwości osoby z niepełnosprawnością.

   3. Zachowania opiekuna niedopuszczalne w stosunku do osoby z niepełnosprawnością:

   1. stosowanie przemocy (szturchanie, popychanie, rzucanie przedmiotami);

   2. podnoszenie głosu;

   3. stosowanie obraźliwych i wulgarnych zwrotów;

   4. zachowania przekraczające granicę strefy intymnej;

   5. stosowanie przemocy słownej (wyśmiewanie, ironizowanie, przedrzeźnianie itp.).

   1. Opiekun realizuje usługi wyłącznie na rzecz uczestnika i w skutek jego/jej decyzji, a nie dla poszczególnych członków rodziny uczestnika.

   2. Opiekun w tym samym czasie może wspierać tylko jednego uczestnika.

   3. Zakres świadczonych usług powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika i osoby z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

   4. Opiekun zobowiązany jest do informowania o swojej nieobecności realizatora i uczestnika.

   5. Usługi są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy opiekunem
    a uczestnikiem.

   6. W prowadzeniu gospodarstwa domowego opiekun wspiera wyłącznie osobę z niepełnosprawnością w ramach zastępstwa.

   7. Wsparcie w sprzątaniu wykonywane jest przy użyciu materiałów i środków czystości uczestnika. Usługa nie obejmuje wsparcia w: gruntownym sprzątaniu mieszkania (m.in. sprzątania po remontach), myciu lamp wiszących i żyrandoli, mycia klatki schodowej, myciu krat i rolet zewnętrznych, trzepaniu i praniu dywanów, chodników dywanowych, sprzątaniu balkonów, tarasów, ogródków, pracach sezonowych (m.in. zagrabiania liści, odśnieżania).

   8. Jeżeli czynności polegające na wsparciu w przemieszczaniu się, wsparciu w komunikacji
    z otoczeniem wymagają użycia specjalistycznego sprzętu (np. podnośnik, wózek, balkonik, schodołaz, sprzęt do komunikacji alternatywnej itp.), zapewnienie go jest obowiązkiem uczestnika.

   9. Aktywna infekcja opiekuna lub uczestnika, wyklucza świadczenie usług.

   10. W przypadku usług wymagających wysiłku fizycznego (w tym związanych z pielęgnacją, zmianą pozycji ciała i przemieszczaniem się), ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Rozdział 3 - Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika od § 13).

    

   VII. Prawa i obowiązki uczestnika

   1. Uczestnik ma prawo do:

   1. korzystania z pomocy opiekuna w zakresie wynikającym z programu;

   2. wymagania od opiekuna zachowania poufności w zakresie informacji o sytuacji zdrowotnej, życiowej i materialnej swojej i członków rodziny;

   3. wymagania od opiekuna niepalenia tytoniu w miejscu świadczenia usługi, zachowania trzeźwości oraz niewprowadzania do mieszkania uczestnika osób nieupoważnionych oraz zwierząt;

   4. zgłoszenia potrzeby zmiany opiekuna.

   1. Uczestnik zobowiązany jest do:

   1. przestrzegania regulaminu;

   2. traktowania opiekuna z szacunkiem, z zachowaniem form grzecznościowych i zasad kultury osobistej;

   3. nieprzekraczania granic prywatności w relacjach z opiekunem oraz niewykorzystywania relacji z opiekunem do realizacji własnych interesów;

   4. podpisywania Karty realizacji usługi, każdego dnia po zakończeniu usługi;

   5. w sytuacji posiadania zwierzęcia domowego – posiadania aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest wymagane np. psy, koty) oraz zapewnienia opiekunowi możliwości bezpiecznych warunków pracy np. zamknięcie zwierzęcia w innym pomieszczeniu (w szczególności, gdy zwierzę przejawia agresywne zachowania lub inne uniemożliwiające wykonanie usług);

   6. bezzwłocznego informowania opiekuna lub realizatora o wszelkich planowanych
    i nieplanowanych sytuacjach, mających wpływ na termin i sposób świadczenia usługi;

   7. zgłaszania realizatorowi każdej zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia do programu.

   1. Osoba z niepełnosprawnością powinna zachować trzeźwość w trakcie realizacji usług.

   2. Osoba z niepełnosprawnością nie powinna palić tytoniu w obecności opiekuna, jeśli nie wyrazi on/ona na to zgody.

   3. Uczestnik powinien zapewnić opiekunowi dostęp do bieżącej wody w celu umycia rąk oraz umożliwić korzystanie z toalety.

   4. Zachowania osoby z niepełnosprawnością niedopuszczalne w stosunku do opiekuna:

   1. stosowanie przemocy (szturchanie, popychanie, rzucanie przedmiotami);

   2. podnoszenie głosu;

   3. stosowanie obraźliwych i wulgarnych zwrotów;

   4. zachowania przekraczające granicę strefy intymnej;

   5. wymuszania na opiekunie czynności wykraczającej poza zakres i wymiar usług określonych programem;

   6. stosowanie przemocy słownej (wyśmiewanie, ironizowanie, przedrzeźnianie itp).

   1. Uczestnik powinien, o ile jest to możliwe, zapewnić, aby członkowie jego rodziny (szczególnie z nim zamieszkujący):

   1. utrzymywali czystość wspólnie użytkowanych sprzętów, pomieszczeń oraz urządzeń np. kuchni, łazienki, naczyń stołowych itp.;

   2. umożliwili opiekunowi wykonywanie pracy zgodnie z zakresem czynności;

   3. traktowali opiekuna z należytym szacunkiem i z zachowaniem form grzecznościowych;

   4. podczas wykonywania pracy przez opiekuna powstrzymali się od palenia tytoniu i spożywania alkoholu w pomieszczeniach, w których świadczona jest usługa.

    

   Załączniki do regulaminu:

   1. Załącznik nr 1 do regulaminu - Deklaracja wyboru, zakres czynności, akceptacja opiekuna

   2. Załącznik nr 2 do regulaminu - Klauzula RODO

   3. Załącznik nr 3  do regulaminu - Karta zgłoszenia