Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Rady Gminy Srokowo Nr XXXI/172/2021 z dnia 26 marca 2021r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Srokowo Nr XXXI/172/2021
z dnia 26 marca 2021r.

 

STATUT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SROKOWO

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Centrum Usług Społecznych Gminy Srokowo, zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Srokowo działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Centrum realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, usługi wykonywane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie oraz ponadto:

1. polityki prorodzinnej,

2. wspieranie rodziny,

3. pomocy społecznej,

4. systemu pieczy zastępczej,

5. promocji i ochrony zdrowia,

6. wspierania osób niepełnosprawnych,

7. edukacji publicznej,

8. przeciwdziałaniu bezrobociu,

9. kultury fizycznej i turystyki

10. pobudzania aktywności obywatelskiej,

11. reintegracji zawodowej i społecznej.

3. Przedmiot działalności Centrum obejmuje koordynację oraz zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w niniejszym statucie oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Centrum działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

8. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

10. ustawy z dnia 13 czerwca 2005r. o zatrudnieniu socjalnym

11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

12. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

15. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

17. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

18. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

20. ustawy z dnai19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

21. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

22. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

23. niniejszego Statutu oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.

2. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Srokowie jest Srokowo ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.

3. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Srokowie jest obszar Gminy Srokowo.

 

Rozdział II Organizacja Centrum i jego zadania

§ 3.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.

2. W ramach struktury Centrum wyodrębnia się:

1) zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

2) zespół do spraw organizowania usług społecznych,

3) stanowisko organizatora społeczności lokalnej,

4) zespół do spraw świadczeń,

5) Klub Integracji Społecznej,

3. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły oraz ich strukturę i stanowiska, w tym podział na komórki organizacyjne niższego rzędu określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

§ 4.

1. Centrum może inicjować i organizować inne usługi i działania niż wymienione w § 1 ust.2 na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem.

2. Centrum może organizować różnorodne formy wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami i rodzinami wymienionymi w ust. 1.

§ 5.

Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające z diagnozy potrzeb oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszu europejskich, krajowych i innych źródeł finansowania oraz realizuje programy rządowe z tego zakresu.

§ 6.

W realizacji zadań Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.

 

Rozdział III Gospodarka finansowa

§ 7.

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 8.

1 Centrum uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz innych tytułów określonych przepisami prawa.

2. Pobrane dochody Centrum odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Srokowo.

§ 9.

Wynagrodzenie pracowników Centrum określa regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Rozdział IV Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Statut Centrum nadaje Rada Gminy Srokowo w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.