Jesteś tutaj: Start / Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 można składać od 1 sierpnia 2022 r od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Srokowie, do którego należy dołączyć zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o skuteczności egzekucji alimentów za okres dwóch miesięcy oraz oświadczenie, że przekazaliśmy wszelkie znane informacje dotyczące dłużnika i postępowania przeciwko niemu.

Formularze wniosków wraz z załączonymi oświadczeniami oraz wszelkie informacje udzielane są w pok. świadczenia rodzinne, alimentacja, stypendia szkolne, świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna – do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

– bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa powyżej, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

  • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;
  • osoba uprawniona zawarła związek małżeński.