Sposób złożenia wniosku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Przy składaniu wniosku niezbędne są PESEL wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Mieszkańcy Gminy Srokowo wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica –oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Ponadto, wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj:

www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

3. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym

4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

5. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

6. Objaśnienia do wniosku

7. Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

8. Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o ZDKR-04

Pliki do pobrania