Formy przyznawanej pomocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Świadczeniami pieniężnymi są:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy

Świadczeniami niepieniężnymi są:

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży – realizuje się ją poprzez udzielenie schronienia, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych i innym miejscu dającym schronienie (np. ośrodku interwencji kryzysowej, hostelu).
 • Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc taka przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków;
 • sprawienie pogrzebu – obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy;
 • poradnictwo i pomoc instytucjonalna – realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pomoc ta świadczona jest niezależnie od kryterium dochodowego;
 • pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

 

Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie:

 • zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za pieniądze osoby korzystającej z usług, przyrządzania posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,
 • w przypadku ograniczonej sprawności chorego – karmienia i dopajania;

 

2) pomoc przy wykonywaniu codziennych zabiegów higieny osobistej w zakresie:

 • w przypadku osób leżących – toalety całego ciała w łóżku (kąpiel, natłuszczanie skóry),
 • w przypadku osób z ograniczoną sprawnością fizyczną - pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych,
 • w razie konieczności – zabezpieczenia w pampersy
 • zapobiegania odparzeniom i odleżynom poprzez zmianę pozycji ułożenia chorego w łóżku;

3) pomoc w utrzymaniu higieny otoczenia w zakresie:

 • zachowania mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości, a w przypadku wspólnego zamieszkiwania z innymi osobami, tych pomieszczeń, z których bezpośrednio korzysta osoba objęta usługami,
 • prześcielania łóżka i zmiany bielizny pościelowej i osobistej,
 • wietrzenia pomieszczeń,
 • wycierania kurzu i mycia podłóg, odkurzania dywanów i wykładzin,
 • mycia okien w przypadku osób samotnie mieszkających lub gdy we wspólnym gospodarstwie pozostaje osoba z ograniczoną sprawnością fizyczną,
 • mycia naczyń,
 • prania lekkiej odzieży
 • w razie potrzeby – przynoszenia opału z miejsca składowania, palenia w piecu,

4) zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie:

 • obserwacji i opisu zdrowia świadczeniobiorcy, a w razie potrzeby przekazywanie tych informacji lekarzowi,
 • podawania leków zleconych przez lekarza,
 • pomiaru temperatury ciała,

5) zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
 • zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich
 • pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych świadczeniobiorcy np. opłacanie świadczeń, wzywanie montera do napraw urządzeń domowych,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej