Jesteś tutaj: Start / Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, do którego należy dołączyć zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o skuteczności egzekucji alimentów za okres dwóch miesięcy oraz oświadczenie, że przekazaliśmy wszelkie znane informacje dotyczące dłużnika i postępowania przeciwko niemu.

Ponadto, informujemy, iż nie należy przedstawiać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego lub z ZUS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji o dochodach, składek na ubezpieczenia, oraz danych z rejestru PESEL.

Formularze wniosków wraz z załączonymi oświadczeniami oraz wszelkie informacje udzielane są w pok. świadczenia rodzinne, alimentacja, stypendia szkolne, świadczenia wychowawcze 500+

W związku ze zmianą katalogu innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2016 - poprzedzającym okres świadczeniowy 2017/2018 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz.2032 t.j. z dnia 2016.12.15 do dochodów wlicza się (jeśli zostały uzyskane w 2016 r.) kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. ulga prorodzinna. Kwoty otrzymane w 2016 r. z tytułu ulgi prorodzinnej wynikające z rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r. będą wliczone do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

Świadczenie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna,
 • osobie uprawnionej:
  – do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.
  – bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;
 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński.