Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

           

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka wytchnieniowa"

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

v

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z

art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.  

FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków funduszu solidarnościowego. Całkowity koszt na realizację zadania 24 480 zł.

ADRESACI PROGRAMU

Programem zostanie objęci członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Srokowo sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
w tym: legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności lub traktowane na równi z wyżej wymienionym orzeczeniem, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

REALIZACJA ZADANIA

Zgodnie z potrzebami członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością świadczenie usług opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy Srokowo w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy Programu będą wskazywać osoby, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy. W przypadku nie wskazania przez uczestnika Programu osoby do wykonywania usług opieki wytchnieniowej, wówczas taką osobę wskazuje realizator Programu - Centrum Usług Społecznych w Srokowie, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje oraz doświadczenie.

Każdy z uczestników będzie zobligowany do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu stanowiącej załącznik nr 7 do Programu. Na podstawie tego dokumentu zostanie przygotowany zakres czynności dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej zapewnią uczestnikom wsparcie w formie zastępstwa i zabezpieczą potrzeby nad osobą z niepełnosprawnością, przede wszystkim w sferach: 1. czynności samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej, 2. prowadzenie gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie, 3. podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem. Należy podkreślić, iż zakres czynności będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika w ramach czynności wynikających z karty zgłoszenia do programu, karty zakresu czynności oraz przy uwzględnieniu zgody osoby na wykonywanie tych czynności.

EFEKTY PROGRAMU

Spełnieniem celu głównego Programu będzie wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez umożliwienie czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki w formie zatrudnienia osób do świadczenia usług wskazanych przez uczestników Programu.

W związku z realizacją usługi członkowie rodzin lub opiekunowie zostaną odciążeni czasowo od codziennych obowiązków opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Będą dysponować czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Link do strony internetowej Programu:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Olszewska - Organizator Usług Społecznych  

tel. 89 754 45 33