Regulamin Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w gminie Srokowo – edycja 2024

Program będzie realizowany zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki wnioskiem Gminy Srokowo na środki finansowe z programu. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

I. Słowniczek
1) Program – program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia--dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

2) Usługi asystencji osobistej – zwane dalej „usługami”, są świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami mieszkańców gminy Srokowo, a ich celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
3) Asystent – osoba świadcząca usługi, spełniająca wymagania określone w rozdziale IV programu;
4) Uczestnik – osoba z niepełnosprawnością będąca beneficjentem usług asystencji osobistej, szczegółowo określona w rozdziale III regulaminu – działająca osobiście lub reprezentowana przez opiekuna prawnego;
5) Realizator – Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.
6) Członek rodziny - członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

II. Zakres podmiotowy Programu
1. Uczestnikami Programu będą mieszkańcy gminy Srokowo, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami :
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) traktowane na równi z wyżej wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Uczestnicy wymagający wysokiego poziomu wsparcia tj.: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.
3. Zgodnie z zapisami Programu w części IV ust. 10 usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia. Każdy z uczestników będzie zobligowany do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu stanowiącej załącznik nr 7 do Programu. Na podstawie tego dokumentu zostanie przygotowany zakres czynności dla asystenta. Uczestnicy określą swoje potrzeby przede wszystkim w sferach:
a) wsparcia w czynnościach samoobsługowych (przygotowywanie i spożywanie posiłków i napojów, czynnościach higienicznych, zmianie pozycji, słaniu łóżka i zmianie pościeli itp.),
b) wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (pomoc w sprzątaniu mieszkania, dokonywanie zakupów itp.),
c) wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (pchanie wózka osoby niepełnosprawnej, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych),
d) pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, asystowanie podczas podróży środkami transportu itp.), wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (wyjście na spacer, asystowanie podczas korzystania z dóbr kultury, w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc podczas innych wizyt, lekarskich, rehabilitacyjnych, w punktach usługowych itp.).
Należy podkreślić, iż zakres czynności będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika w ramach czynności wynikających z karty zgłoszenia do programu, karty zakresu czynności oraz przy uwzględnieniu zgody asystenta osobistego na wykonywanie tych czynności.
4. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Realizator będzie uwzględniał również potrzeby osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich. W przypadku większej liczby chętnych osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpływu kart zgłoszeń wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności).
5. Na jednego uczestnika Programu przypada jeden asystent. W przypadku niedyspozycyjności asystenta realizator, w porozumieniu z uczestnikiem, może zapewnić zastępstwo, o ile pozwalają na to jego możliwości organizacyjne.
6. Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi.
7. Asystentem mogą zostać osoby spełniający poniższe kryteria:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej (wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
c) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby
d) małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt b, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.                            

III. Limity godzin                       
W celu objęcia wsparciem jak największej liczby osób, limit godzin usług na 1 uczestnika wynosi:

1. 559 godzin dla uczestników posiadających:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) traktowane na równi z wyżej wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

IV. Zakres usług asystenckich
1. Usługi polegają w szczególności na wsparciu asystenta w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. praca, placówka oświatowa, warsztat terapii zajęciowej, rehabilitacja, spacer);
2) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
3) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
4) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
2. Szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 8 do programu.

V. Rekrutacja
1.Kandydat ubiegający się o udział w programie:
1) wypełnia załącznik nr 7 do programu – Karta zgłoszenia do programu;
2) wypełnia załącznik nr 1 do regulaminu – Deklaracja wyboru i akceptacji asystenta;
3) załącza kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
4) załącza załącznik nr 15 do programu – klauzulę RODO
5) załącza załącznik nr 2 do regulaminu – klauzulę RODO
2. Dokumenty rekrutacyjne należy:
1) wypełnić w sposób czytelny, w języku polskim, odręcznie lub komputerowo;
2) wypełnić wszystkie pola w wymaganych załącznikach;
3) podpisać we wszystkich wskazanych polach odręcznie, przy czym:
a) w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – podpis składa opiekun prawny.
4) dokumenty wysłane profilem zaufanym uważa się za podpisane:
a) gdy zostały podpisane podpisem zaufanym i wysłane z profilu zaufanego osoby ubiegającej się o udział w programie lub opiekuna prawnego;
b) gdy dokumenty wysyła osoba trzecia, dokumenty powinny być podpisane przez osobę ubiegającą się o udział w programie odręcznie i załączone w postaci skanu.
3.Wymagane dokumenty można złożyć w dogodnej dla siebie formie:
1) osobiście - w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Srokowie , plac Rynkowy 14;
2) pocztą tradycyjną - na adres: Centrum Usług Społecznych, plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo;

3) przez Epuap na adres: /gopssrokowo/SkrytkaESP

4.Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację programu.
5.Realizator zastrzega, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie oznacza przyjęcia do programu.
6.O przyjęciu do programu decyduje spełnienie kryteriów formalnych, wymienionych w rozdziale w części III ust. 3 pkt 2 Programu oraz limit miejsc, jakie posiada realizator.
W przypadku większej liczby chętnych osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpływu kart zgłoszeń wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności) z uwzględnieniem potrzeb uczestnika.
1.Informację o zakwalifikowaniu się do programu realizator przekazuje uczestnikowi telefonicznie lub mailowo.
2. Realizator prowadzi rekrutację zamkniętą w terminie od 20 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.
Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż miejsc w programie. Terminy rekrutacji uzupełniającej będą ogłaszane na stronie internetowej realizatora www.cussrokowo.pl

VI. Organizacja usług
1. Usługi będą realizowane zgodnie z programem.
2. W celu zapewnienia należytego świadczenia usług, realizator zatrudni osoby, z których każda spełnia wymogi określone w rozdziale IV programu.
3.Po zakończeniu rekrutacji, realizator zatrudni bezpośrednio asystentów wskazanych przez uczestnika, na warunkach określonych w programie.
4. Uczestnicy, którzy do realizacji usług nie wskazali asystenta (nie wypełnili Załącznika nr 1 do regulaminu – Deklaracja wyboru i akceptacja asystenta), będą oczekiwać na dobór asystenta przez realizatora.
5. W przypadku braku możliwości realizacji usług, realizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie uczestnika.
6. Uczestnik może kontaktować się z realizatorem w dogodnej dla siebie formie:
1) telefonicznej: 89 754 45 33,
2) wiadomości e-mail: sekretariat@cussokowo.pl,
3) osobistej: Centrum Usług Społecznych , plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo.
7. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie świadczenia usług, które wynikają z działania osób trzecich, niezatrudnionych w celu świadczenia usług.
8. Realizator przekazuje asystentom Karty realizacji usług stanowiące załącznik nr 9 do Programu.
9. Asystent prowadzi Karty realizacji usług, na bieżąco oddzielnie dla każdego uczestnika.
10. Potwierdzeniem realizacji usługi jest złożenie podpisu przez uczestnika na Karcie realizacji usług, każdorazowo, każdego dnia, po zakończeniu usługi.                                                         

11.W przypadku odmowy podpisania Karty realizacji usług, uczestnik zobowiązany jest podać uzasadniony powód odmowy. Odmowa podpisania i powód odmowy odnotowywane są przez asystenta w Karcie realizacji usług.
12. Asystent prowadzi na bieżąco ewidencje:
1) ewidencję przebiegu pojazdu (załącznik 10 do programu),
2) ewidencję biletów jednorazowych komunikacji publicznej/prywatnej (załącznik 11 do programu).
13. Karty realizacji usług wraz z ewidencjami (jeśli dotyczą), asystent/ka przekazuje realizatorowi w terminie do 5 dni roboczych każdego miesiąca, po jego zakończeniu.
14. Asystent świadczy usługi maksymalnie przez 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi.
15. Do czasu realizacji usługi nie wlicza się dojazdu asystenta do i od uczestnika.
16. Usługi te realizowane są przy uwzględnieniu aktywnego udziału uczestnika zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz z określonym zakresem i wymiarem.
17. Realizator i/lub asystent odmówi realizowania usług:
1) w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników, asystentów lub osób trzecich;
2) w sytuacjach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa;
3) na rzecz osób trzecich, np. członków rodziny uczestnika.

VII. Sposób realizacji usługi przez asystenta i realizatora
1. Usługi polegają na współpracy oraz wzajemnym szacunku uczestnika i asystenta.
2. Świadcząc usługi realizator i asystent/ka kierują się zasadami:
1) akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności, swobody wyboru, wartości i celów życiowych uczestnika;
2) indywidualizacji – podmiotowe podejście do uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości, z prawami i potrzebami;
3) poufności – respektowanie prywatności tj. nieujawniania informacji przekazanych przez uczestnika, również członkom najbliższej rodziny, oraz bez wiedzy i zgody uczestnika pozyskiwanie informacji na temat uczestnika od osób trzecich, w tym rodziny (z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa);
4) prawo do samostanowienia – prawo do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji wymagających ratowania zdrowia i życia uczestnika);                                       

 5) neutralności – zachowanie bezstronne i niewyrażające ocen; usługi realizowane są niezależnie od poglądów i postaw asystentów/tek i uczestników; wykonaniu usługi zawsze przyświeca jej cel, niezależnie od przekonań politycznych, religijnych, ideologicznych itp.                                                                                                                                                                                           

3. Asystent nie podejmuje decyzji za uczestnika, jego/jej celem jest jedynie wspieranie lub pomoc w realizacji osobistych zamiarów.                                                                                               

4.W przypadku niezrozumienia zadania, asystent jasno komunikuje swoje wątpliwości uczestnika.

5. Zachowania asystenta niedopuszczalne w stosunku do uczestnika:
1) stosowanie przemocy (szturchanie, popychanie, rzucanie przedmiotami);
2) podnoszenie głosu;
3) stosowanie obraźliwych i wulgarnych zwrotów;
4) zachowania przekraczające granicę strefy intymnej;
5) stosowanie przemocy słownej (wyśmiewanie, ironizowanie, przedrzeźnianie itp.).
6. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz uczestnika i w skutek jego/jej decyzji, a nie dla poszczególnych członków rodziny uczestnika.
7. Asystent w tym samym czasie może wspierać tylko jednego uczestnika.
8. Zakres świadczonych usług powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
9. Asystent zobowiązany jest do informowania o swojej nieobecności realizatora i uczestnika.
10. Usługi są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy asystentem, a uczestnikiem.
11. W prowadzeniu gospodarstwa domowego asystent wspiera wyłącznie uczestników zamieszkujących samodzielnie.
12. Wsparcie w sprzątaniu wykonywane jest przy użyciu materiałów i środków czystości uczestnika. Usługa nie obejmuje wsparcia w: gruntownym sprzątaniu mieszkania (m.in. sprzątania po remontach), myciu lamp wiszących i żyrandoli, mycia klatki schodowej, myciu krat i rolet zewnętrznych, trzepaniu i praniu dywanów, chodników dywanowych, sprzątaniu balkonów, tarasów, ogródków, pracach sezonowych (m.in. zagrabiania liści, odśnieżania).
13. Jeżeli czynności polegające na wsparciu w przemieszczaniu się, wsparciu w komunikacji z otoczeniem wymagają użycia specjalistycznego sprzętu (np. podnośnik, wózek, balkonik, schodołaz, sprzęt do komunikacji alternatywnej itp.), zapewnienie go jest obowiązkiem uczestnika.
14. Aktywna infekcja asystenta lub uczestnika, wyklucza świadczenie usług.
15. W przypadku usług wymagających wysiłku fizycznego (w tym związanych z pielęgnacją, zmianą pozycji ciała i przemieszczaniem się), ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Rozdział 3
- Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika od § 13).

VII. Prawa i obowiązki uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do:
1) korzystania z pomocy asystenta w zakresie wynikającym z programu;
2) wymagania od asystenta zachowania poufności w zakresie informacji o sytuacji zdrowotnej, życiowej i materialnej swojej i członków rodziny;
3) wymagania od asystenta niepalenia tytoniu w miejscu świadczenia usługi, zachowania trzeźwości oraz niewprowadzania do mieszkania uczestnika osób nieupoważnionych oraz zwierząt;
4) zgłoszenia potrzeby zmiany asystenta.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminu;
2) traktowania asystenta z szacunkiem, z zachowaniem form grzecznościowych i zasad kultury osobistej;
3) nieprzekraczania granic prywatności w relacjach z asystentem oraz niewykorzystywania relacji z asystentem do realizacji własnych interesów;
4) podpisywania Karty realizacji usługi, każdego dnia po zakończeniu usługi;
5) w sytuacji posiadania zwierzęcia domowego – posiadania aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest wymagane np. psy, koty) oraz zapewnienia asystentowi możliwości bezpiecznych warunków pracy np. zamknięcie zwierzęcia w innym pomieszczeniu (w szczególności, gdy zwierzę przejawia agresywne zachowania lub inne uniemożliwiające wykonanie usług);
6) bezzwłocznego informowania asystenta lub realizatora o wszelkich planowanych i nieplanowanych sytuacjach, mających wpływ na termin i sposób świadczenia usługi;
7) zgłaszania realizatorowi każdej zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia do programu.
3. Uczestnik powinien zachować trzeźwość w trakcie realizacji usług.
4. Uczestnik nie powinien palić tytoniu w obecności asystenta, jeśli nie wyrazi on/ona na to zgody.
5. Uczestnik powinien zapewnić asystentowi dostęp do bieżącej wody w celu umycia rąk oraz umożliwić korzystanie z toalety.
6. Zachowania uczestnika niedopuszczalne w stosunku do asystenta:
1) stosowanie przemocy (szturchanie, popychanie, rzucanie przedmiotami);
2) podnoszenie głosu;
3) stosowanie obraźliwych i wulgarnych zwrotów;
4) zachowania przekraczające granicę strefy intymnej                                                                                                                                                                                                                         

5) wymuszania na asystencie czynności wykraczającej poza zakres i wymiar usług określonych programem;
6) stosowanie przemocy słownej (wyśmiewanie, ironizowanie, przedrzeźnianie itp).
7. Uczestnik powinien, o ile jest to możliwe, zapewnić, aby członkowie jego rodziny (szczególnie z nim zamieszkujący):
1) utrzymywali czystość wspólnie użytkowanych sprzętów, pomieszczeń oraz urządzeń np. kuchni, łazienki, naczyń stołowych itp.;
2) umożliwili asystentowi wykonywanie pracy zgodnie z zakresem czynności;
3) traktowali asystenta z należytym szacunkiem i z zachowaniem form grzecznościowych;
4) podczas wykonywania pracy przez asystenta powstrzymali się od palenia tytoniu i spożywania alkoholu w pomieszczeniach, w których świadczona jest usługa.

Załączniki do regulaminu:
1. Załącznik nr 1 do regulaminu - Deklaracja wyboru i akceptacja asystenta
2 Załącznik nr 2 do regulaminu - Klauzula RODOv

Załączniki do Programu: 

1. Zalacznik nr 7 do programu aoon - karta zgloszenia

2. Zalacznik nr 15 do programu aoon jst-klauzula

 

Na podstawie rozdziału 5 Regulaminu Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w gminie Srokowo – edycja 2024 stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024 Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie z dnia 19 lutego 2024 roku Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do „Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Gminie Srokowo" - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin rekrutacji od 8 maja 2024 r. do 21 maja 2024r.

Uczestnikiem Programu musi być mieszkaniec gminy Srokowo, osoba dorosła z niepełnosprawnościami:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  2. traktowane na równi z wyżej wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgłaszający potrzebę na usługi asystencji osobistej – które są świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców gminy Srokowo, a ich celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Zainteresowani usługą powinni złożyć poniższe dokumenty wraz z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie od 8 maja 2024 r. do 21 maja 2024 r. Wymagane dokumenty można złożyć w dogodnej dla siebie formie:

1) osobiście - w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Srokowie , plac Rynkowy 14;

2) pocztą tradycyjną - na adres: Centrum Usług Społecznych, plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo;

3) przez Epuap na adres: /gopssrokowo/SkrytkaESP