Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Srokowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Srokowie http://cussrokowo.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://cussrokowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://cussrokowo.pl  spełnia wymagania w 99,87 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Iwona Bepirszcz dyrektor@cussrokowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 754 45 33,  korespondencyjnie pod adresem ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo lub  skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00-15:00.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Centrum Usług Społecznych w Srokowie położony jest w Srokowie przy ul. Plac Rynkowy 14
 • W obiekcie brak wind.
 • CUSposiada schodołaz.
 • Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście, które umożliwia wejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem urzędu znajduje się parking bez specjalnie wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o skrótach klawiaturowych

Litery skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • [u] - szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, klawiatury uruchamiamy wciskając przycisk TAB.