Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat na rachunek bankowy klienta lub w postaci wypłaty  gotówkowej w GOPS.
Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej: 15  i 25 każdego miesiąca