ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana do 30 czerwca 2024r.

We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników CUS. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego mieszkaniec gminy Srokowo może być złożony w Centrum Usług Społecznych w Srokowie , Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo w formie papierowej w pok. nr 1, bądź drogą elektroniczną (epuap). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap), wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Druk wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie Plac Rynkowy 14, codziennie od 8:00 do 15:00 (druki wyłożone są na stoliku w holu Centrum).

Poniżej w załączeniu jest dostępny druk wniosku oraz poszczególnych oświadczeń do wydruku.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g (art. 411 ust. 10g ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – prawo ochrony środowiska), samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g (analogicznie jak ww.), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Urząd Gminy (CUS) , do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone we wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do którego Urzędy mają dostęp .

Dodatkowo należy zauważyć, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Na jakich zasadach określana będzie wysokość dochodów

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Jakkolwiek szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych . Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku

 

Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r., poz.759 ze zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59)

  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022r. poz. 2556 ze zm.)

  4. Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. Z 2023r. poz. 390 ze zm.

 

Wszelkie wątpliwości , zapytania w sprawie dodatku osłonowego należy wyjaśniać telefonicznie z pracownikami CUS Srokowo:

Pani Barbara Gbur tel. 89 754 45 27

Pani Alicja Dybek tel. 89 754 45 27