Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2022-2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2021

Zarządzenie Nr 111/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2022-2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związki z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2021 rpoz.1372, 1834) oraz Uchwały Nr XVII/89/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 09.11.2021 r. do 18.11.2021 r. na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2022-2024.

§ 2.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2022-2024.

§ 3.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowego programu;

2) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji, instytucji, oświaty i in. w dniu 19.11.2021 r. o godz.14:00.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone przez :

1) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo   bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ oraz na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Srokowie http://www.cussrokowo.pl.

2) udostępnienie projektu programu w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. Nr. 9) oraz w siedzibie CUS w Srokowie (pok. nr 2), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu oraz Centrum.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi CUS w Srokowie

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2022-2024 - do pobrania