Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w latach 2021 - 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ; art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 t.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Rozdziału 11 pt. ,,Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych podmiotów przystępujących do konkursu” Uchwały Nr XXXII/179/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023 ogłaszam co następuje:

§1.

Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w latach 2021-2023.

§2.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie.

§3.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić łącznie następujące wymagania:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

4) udokumentują doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowej;

5) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na członka komisji konkursowej, która jest dostępna w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

§4.

1. Kandydatów na członków komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia kandydata.

§5.

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.

2. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych Plac Rynkowy 14, pocztą tradycyjną lub Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej - Skrytka ePUAP: /cussrokowo/SkrytkaESP, w terminie do 16 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

§6.

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej:

1) niekompletne

2) złożone w innej formie niż określona w §4 Zarządzenia;

3) złożone w Centrum Usług Społecznych w Srokowie po terminie określonym w §5 ust. 2

§7.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust.2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§8.

Udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Grażyna Jolanta Bień

Pliki do pobrania