Realizowanie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Teraz i co potem?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

Realizowanie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Teraz i co potem?

Pod takim tytułem dnia 8 lutego 2021r. w godz. od 15:30 do 16.30 odbyło się spotkanie on-line za pomocą aplikacji Webex, które zorganizowane było przez Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo Piotra Dziadonia, Wójta Gminy Srokowo Marka Olszewskiego i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie Jolantę Bień.

Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni:                                                                                                                                                             

Dr hab. Marek Rymsza - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, socjolog, który pracuje naukowo na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.

Pan Marek Rymsza jest koordynatorem sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju, a także członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego. Specjalizuje się   w zagadnieniach polityki społecznej, polityki rodzinnej, pracy socjalnej oraz w programowaniu polityk publicznych, a także w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. 

oraz

Anna Dudzik- Starszy specjalista w  Biurze Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z tym, ze Gmina Srokowo podpisała umowę na realizację projektu  „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” w ramach Programu Operacyjnego POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie POWR.02.08.00 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym.  

Źródła finansowania:  Ogółem koszt projektu- 2 489 370,50 zł, w tym:

środki wspólnotowe - 2 098 041,45 zł; krajowe środki publiczne , w tym budżet państwa- 391 329,05 zł

W wyniku realizacji projektu ma dojść do przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych  w Gminie Srokowo. Przekształcenie OPS w CUS ma wpłynąć na wprowadzenie kompleksowych zmian organizacyjnych w realizowaniu usług społecznych na poziomie lokalnym (gminnym). W ramach pilotażu zostaną opracowane i przetestowane programy usług społecznych. Usługi społeczne będą dobierane na podstawie zdiagnozowanych rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Srokowo, dlatego do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Gminy Srokowo, w tym: sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz radni gminy, sołtysi,  pracownicy ośrodka pomocy społecznej, dyrektor GOK, dyrektorzy SP Srokowo, lekarze rodzinni, pielęgniarka środowiskowa oraz księża.

Podczas spotkania można było zadawać pytania do zaproszonych gości na temat CUS oraz poznać plany Komisji Europejskiej związane z uruchamianiem kolejnych środków finansowych z programów unijnych na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć skierowanych na społeczności lokalne i rozwój  procesu deinstytucjonalizacji. Chodzi zwłaszcza o środki z nowej unijnej perspektywy finansowej. Natomiast Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace nad przygotowaniem nowoczesnego rozwiązania IT do zarządzania usługami w CUS, które składać się będzie z bazy usług oraz narzędzia umożliwiającego tworzenie (przy wykorzystaniu zasobów bazy) indywidualnych planów usług społecznych dla konkretnych mieszkańców.

Centra, służąc rozwijaniu środowiskowych sieci usług społecznych, będą wpisywały się w unijną politykę deinstytucjonalizacji, w ramach której systemy wsparcia powinny być reorganizowane i rozwijane w sposób dowartościowujący znaczenie usług, a ograniczający znaczenie całodobowych placówek pomocowych. Potrzeby społeczne w zakresie usług społecznych systematycznie rosną, musi się więc rozwijać infrastruktura wsparcia. A to powinno dziać się przede wszystkim na poziomie lokalnym, blisko ludzi, z trafnym rozpoznaniem z jednej strony potrzeb mieszkańców, z drugiej – lokalnego potencjału usługowego instytucji publicznych, organizacji obywatelskich, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów prywatnych. Jest to ważny krok służący nie tylko zaspokojeniu potrzeb społecznych, lecz także wzmocnieniu lokalnych rynków pracy na tych terenach, a co za tym idzie – ograniczeniu zjawiska masowych migracji do miast w poszukiwaniu zatrudnienia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie